Екскурзије

IV година


Циљ и задаци екскурзије

Циљ екскурзије је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.


Задаци екскурзије су образовно-васпитни и здравствени и то:


  • упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним, гоеграфским, урбанистичким карактеристикама Северне Италије и Шпаније елементима садржаја која су у вези са програмима одговарајућих наставних предмета, нарочито обратити пажњу на архитектонска решења манастира и туристичког насеља, уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;
  • развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика;
  • упознавање начина живота и рада људи у овим крајолицима и увиђање разноликости;
  • развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, навикама, социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

Студијско путовање у оквиру билингвалне наставе

У Десетој гимназији „Михајло Пупин“ постоје четири одељења билингвалне наставе (настава на српском и француском језику): I/8 , II/8, III/8 и IV/8 . У току другогог полугодишта, за одељење II/8, које похађа билингвалну наставу, планирано је студијско путовање и посета гимназији „Кондорсе“ у Белфору уколико нам материјалне могућности дозволе.