Екскурзије

У циљу унапређивања васпитне и едукативне улоге екскурзије, а на основу искуства о реализацији и праћењу исхода екскурзија у претходном периоду, садржаја школског програма, сугестија родитеља и ученика, планирамо следеће садржаје и правце екскурзија:


Година Садржај и правац екскурзије Време
I Посета Идвору, родном месту Михајла Пупина, Суботица, Нови Сад, Сомбор април 2018. године
II Љубљана-Крањ-Постојнска јама-Порторож-Пиран-Шкофја Лока-Блед-Београд, Словенија 03. 10. 2019. - 5. 10. 2019.
III Праг Дрезден Беч 15. 09. 2019. - 20. 9. 2019.
IV Праг, Терезин, Дрезден, Кутна Хора, Беч, Братислава, Чешка 12. 09. 2019. - 18. 9. 2019.

1. Носиоци предвиђених садржаја и активности

Директор школе биће носилац припреме, организације и извођења плана и програма путовања.

Стручни вођа путовања припрема и изводи програм који се односи на остваривање постављених образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја.

Стручног вођу пута именује директор из реда наставника који остварују наставни план и програм, а који су у вези са циљевима, задацима и садржајима наведених активности.

Одељенски старешина обезбеђује организационо-техничке услове за извођење путовања и координира остваривање садржаја и активности предвиђених планом и програмом, стара се о безбедности и понашању ученика.


2. Планирани обухват ученика

Из досадашњег искуства, ученици првог разреда масовније иду на екскурзију од других разреда. Планира се да ће на ову екскурзију путовати велики број ученика. Уколико број разреда буде изнад седам, на ескурзију ће ићи више од 60% ученика.


3.Техничка организација

Обавиће се у складу са Просветни гласник бр.1/2009) или Правилника о измени Правилника о наставном плану и програму за гимназију (Службени гласник РС -Просветни гласник бр.1/2009)


4.Начин финансирања

Екскурзију ће финансирати родитељи ученика који су се за извођење и план екскурзије изјаснили на седници Савета родитеља и дали писмену сагласност а средства прикупљена за ту намену уплатиће се на посебан подрачун школе.