Екскурзије

II година


Циљ и задаци студијског путовања у Идвор

Циљ екскурзије је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.


Задаци екскурзије су образовно-васпитни и здравствени и то:


  • упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним, гоеграфским, урбанистичким карактеристикама Србије и елементима садржаја која су у вези са програмима одговарајућих наставних предмета, нарочито обратити пажњу на архитектонска решења манастира и туристичког насеља;
  • уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;
  • развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика;
  • упознавање начина живота и рада људи у овим крајолицима и увиђање разноликости;
  • развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, навикама, социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја;

Студијско путовање у Словенију за други разред

Циљ студијског путовања је:

  • упознавање ученика са начином живота и рада ученика гимназије у Љубљани
  • развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, навикама, социјалним односима;
  • упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним, гоеграфским, урбанистичким карактеристикама Словеније.