Екскурзије

I година


Циљ и задаци екскурзије

Циљ екскурзије је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.


Задаци екскурзије су образовно-васпитни и здравствени и то:


  • упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним, географским, урбанистичким карактеристикама Војводине и елементима садржаја која су у вези са програмима одговарајућих наставних предмета;
  • уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;
  • развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика;
  • упознавање начина живота и рада људи у Војводини;
  • развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, навикама, социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.