Информације за пријемни испит
Француски језик

Обавештење о пријемном испиту у Десетој гимназији „ Михајло Пупин“, за део наставе која се одвија на француском или енглеском језику.

За упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику кандидат полаже пријемни испит.

Пријемни испит у школи у којој се део наставе остварује на страном језику састоји се из израде посебног теста из француског или енглеског језика.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит, ако је остварио најмање 14 бодова (од могућих 20 максималних поена) на посебном испиту из француског или енглеског језика.


Полагање пријемног испита из енглеског и француског језика за билингвално одељење гимназије

За више информација о упису ученика у средњу школу, за школску 2024/2025. годину, погледајте портал МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА (кликом на линк испод!)


МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА из енглеског или француског језика за билингвално одељење гимназије (општи смер-енглески и општи смер-француски)

  • 18.5.2024. године, писмени тест 13-15ч (субота);
  • 19.5.2024. године, усмени испит са почетком у 10 часова (недеља);
  • Потребне информације за полагање испита биће истакнуте на сајту Гимназије и огласној табли за ученике, улазним вратима у Гимназију, а можете их сазнати и преко ваших стручних сарадника

Испит се састоји из два дела:

  1. израде писменог теста из страног језика и
  2. усмене провере знања страног језика

Пријемни испит је конципиран тако да се њиме проверавају четири језичке вештине (читање, слушање, писање и говор) на нивоу А2 према Заједничком европском оквиру за живе језике.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ:
За решавање теста предвиђено је 90 минута.
Ученици који положе тест имаће и усмени део пријемног испита.
Коначне одговоре напиши хемијском оловком.
Током решавања задатака можеш да користиш графитну оловку, резач, гумицу и празан папир за радну верзију састава.
Ако пишеш радну верзију састава на папиру, потребно је да састав препишеш хемијском оловком у предвиђен простор у тесту.
Овај папир предајеш заједно са тестом.
Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који су прецртавани и исправљани.
Ако завршиш писање састава раније, предај тест и тихо изађи.

Писмени тест се састоји из три дела:

  1. провера вештине разумевања слушањем (трајање 20 минута)
  2. провера вештине разумевања читањем (трајање 30 минута)
  3. провера вештине писања састава (трајање 40 минута)

Састав је тзв. вођени и очекује се да има 100 - 120 речи.

У делу теста који се односи на разумевање слушањем, кандидати слушају три пута текст који чита страни лектор или члан комисије или се емитује као аудио запис. Кандидати најпре само слушају читање или аудио запис. После првог слушања добијају задатке и читају их (око пет минута). За време другог слушања кандидати истовремено прате задатке. Треће слушање је предвиђено за решавање задатака и контролу.

УСМЕНИ део испита састоји се из провере вештине говора. Комисију за усмени део испита чине три члана од којих је, по могућности, један изворни говорник. Испитивање кандидата обавља само један члан комисије. Разговор са кандидатом обухвата теме из свакодневног живота. Кандидат се може подстаћи на разговор помоћу питања, илустрација, фотографија, схема и сл. Ученик има право да се у року од неколико минута припреми за излагање, а разговор са њим траје око пет минута. Критеријуми за оцењивање ученика на усменом делу пријемног испита су: разумевање теме, прецизност и кохерентност, способност вођења разговора, морфосинтатичка тачност, примереност и богатство речника

Ученик на писменом тесту из страног језика може да оствари највише 15 бодова, а положио је пријемни испит уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање 9 бодова. На усменој провери знања може да се оствари највише 5 бодова.

Ученик може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту из страног језика а положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из страног језика.

Положен пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе одвија на страном језику НЕ представља услов за рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке.

Ученик за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у образовни профил у стручној школи, положени пријемни испит представља услов за упис датог профила, без додавања додатних бодова приликом рангирања.