Савет родитеља

Савет родитеља ради у складу са својим Пословником, а преко комисија:

 • за сарадњу са наставницима
 • за сарадњу са ученицима
 • за ученичке екскурзије

По потреби се формирају и остале комисије. Савет родитеља се састаје до 6 (шест) пута годишње, а по потреби и чешће. На састанцима Савета родитеља води се записник, а записничар се бира за сваку седницу Савета родитеља, по утврђеном редоследу.

Рад Савета родитеља остварује се преко следећих активности:

 • Организациона питања
 • Анализа резултата рада школе
 • Материјално – техничка проблематика
 • Планирање и реализација развоја школе
 • Сарадња са стручним службама у школи, локалној заједници и свим заинтересованим структурама
 • Укључивање у школско-развојно планирање
 • Праћење реализације годишњег програма рада.

1. Организациона питања


 • Усвајање Пословника о раду Савета родитеља
 • Формирање комисија Савета родитеља
 • Анализа и усвајање извештаја комисије
 • Усвајање Програма рада Савета родитеља
 • Анализа Извештаја о раду Савета родитеља

2. Разматрање резултата рада школе


 • Анализа Извештаја о раду школе у претходној школској години
 • Анализа извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају класификационих периода
 • Анализа изостајања ученика са наставе и мере за смањење изостајања
 • Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине ученика

3. Материјално – техничка проблематика


 • Разматрање материјално – техничких услова рада школе
 • Предлагање мера за побољшање услова за рад школе
 • Анализа намене средстава остварених донацијама и средствима родитеља
 • Иницирање активности на уређењу и опремању школе и околине
 • Организациона и материјална помоћ у прослави Дана школе

4. Планирање и реализација развоја Школе


 • Разматрање Програма рада школе
 • Укључивање у осмишљавање и конципирање образовно – васпитног рада у складу са специфичним потребама школе
 • Припрема програма ученичких екскурзија и препоруке за избор дестинација
 • Шта очекујемо да ученици понесу из наше школе?
 • Организовање стручних трибина и предавања за родитеље
 • Организовање стручних трибина и предавања за ученике
 • Рад на ефикаснијем маркетингу школе

5. Сарадња са стручним службама у Школи и локалној заједници


 • Анализа здравственог стања ученика и предлог мера за његово побољшање
 • Анализа безбедности ученика и предлог мера за подизање на виши ниво
 • Анализа и поступање у случају асоцијалног и деликвентна понашања ученика
 • Сарадња са школским психологом
 • Сарадња са наставницима
 • Едукација о заразним и болестима зависности и њихова превенција
 • Сарадња са Школским одбором
 • Сарадња са Ђачким парламентом
 • Укључивање у прославу Дана школе

6. Укључивање у школско-развојно планирање


 • Наша школа – предности, уочени недостаци и побољшање имиџа
 • Дефинисање специфичности школе – историјат, познате личности, будућа оријентација
 • Родитељи као активан чинилац живота и рада у школу
 • Како до квалитетнијег и ефикаснијег образовања
 • Ваннаставне активности које организује школа

7. Праћење реализација годишњег плана рада Школе>


Континуирано праћење реализације Програма рада Школе предуслов је за успешно остваривање образовно – васпитних циљева и задатака Школе, и оно ће се обављати на следећи начин:


 • утврђивањем постигнутих резултата у оквиру Наставничког већа, разредног већа, одељенских већа, Стручних актива и ученичких организација;
 • увидом у педагошку документацију од стране разредних старешина, руководиоца смене и директора школе.
 • Праћење остваривања програма рада школе треба да допринесе формирању радне и стваралачке атмосфере, сарадње и узајамног поверења између ученика, родитеља и наставника.