Ученик има обавезу да:

 1. У остваривању СВОJИХ ПРАВА не угрожава друге у остваривању права
 2. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
 3. поштуjе правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;
 4. ради на усваjању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;
 5. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
 6. поштуjе личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
 7. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просториjа;
 8. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.
 9. долази у школу на време, пре почетка часа, а после знака за почетак наставе обавезан је да буде на свом месту, спреман за њен почетак;
 10. брине о личној хигијени и уредности, хигијени школских и других просторија у којима се врши образовно-васпитни рад;
 11. води сам рачуна о својим личним стварима, одевним предметима, опреми и прибору за време одмора;
 12. не користи мобилни телефон, таблет и слично током часа и током дежурства;
 13. не задржава се у ходницима и не напушта учионицу у случају губитка часова;
 14. време за велики одмор проводи у школском дворишту, строго поштујући време за крај одмора односно почетак часа;
 15. за време малог одмора по потреби излази у школско двориште, строго поштујући време за крај одмора односно почетак часа;
 16. улази и излази из школе на врата која су одређена за ученике школе не ометајући улаз за запослене, родитеље и трећа лица;
 17. долази у школу и друга места у којима Школа организује и спроводи образовно-васпитни процес, прикладно одевен ( без мајица на бретеле, шортцева, кратких сукања...)
 18. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
 19. уз одобрење наставника, излази са часа само до тоалета, али не нeпосредно после завршетка одмора;
 20. пре почетка часа оставља мобилне телефоне на за то одређено видно место у учионици, односно кабинету;
 21. дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, испита, као и других облика образовно-васпитног рада у оквиру спортских, културних и других активности;
 22. благовремено правда изостанке;
 23. благовремено доставља тражене податке у складу са законом за евиденцију коју Школа води;
 24. савесно обавља дужност редара и дежурног ученика.

Правилници (преузимање)

Правилник о понашању

Кодекс облачења:

Ученици Десете гимназије, запослени и родитељи су дужни да у Школу долазе прикладно одевени и пристојног изгледа.

Ученик се сматра неуредним и неприкладно обученим ако у школу и на друга места где се одвијају наставне и ваннаставне активности долази:

 • У прљавој одећи,
 • У хеланкама (провидним или у комбинацији са кратким мајицама),
 • У кратким сукњама изнад колена, у провидној одећи
 • У краткој мајици и мајици на бретеле,
 • У поткошуљи,
 • У бермудама које се користе за спорт или плажу,
 • У јапанкама и папучама,
 • У одећи са навијачким, односно страначким обележјима, или у одећи са неприкладним апликацијама,
 • Са пирсингом на откривеном делу лица и тела,

Контролу да ли је ученик неуредан и неприкладно обучен врше обавезно предметни наставник и одељењски старешина. Непоштовање правила одевања за ученике представља лакшу повреду обавезе ученика.
Ученици који се не буду придржавали правила одевања биће удаљени са наставе и послати кући да се адекватно обуку, а изостанак у те сврхе биће евидентиран као неоправдан.
Ових правила су, такође, дужни да се придржавају и родитељи, односно законски заступници ученика, као и трећа лица. У супротном им неће бити омогућен приступ у зграду Школе.

Родитељ (законски заступник) има обавезу да:

 • увек буде потпуно информисан о понашању, учењу и успеху свог детета;
 • сарађује са одељењским старешином, предметним наставницима и стручним сарадницима;
 • редовно присуствује родитељским састанцима и по потреби, остварује контакт са одељењским старешином и предметним наставницима и у складу са својим могућностима, пружа пуну подршку у реализацији укупног образованог процеса у школи;
 • поштује налоге и предлоге дежурних наставника;
 • правда изостанке свог детета у скаладу са Законом и општим актима Школе. Од родитеља се очекује да неће правдати изостанке за које нема покриће;
 • активан је учесник у вршењу појачаног васпитног рада за своје дете;
 • обавезно присуствује васпитно - дисциплинском поступку за своје дете уколико је дете малолетно;
 • даје сагласност за извођење екскурзије, излете, студијска путовања и слично за своје дете;
 • поштује оптерећеност наставника и у том смислу се труди да све инфорамције о свом детету добије до почетка маја (за завршни разред), односно до почетка јуна (за остале разреде). Од родитеља се очекује да не долазе у школу после означеног рока, јер би то значило својеврстан притисак на наставнике и њихов рад;
 • уздржава се од сваке врсте претње, притиска или уцене наставника и других запослених у Школи;
 • долази прикладно одевен;
 • избегава сукобе са запосленима, ученицима и другим родитељима. У случају неприкладног понашања и изазивања сукоба, Школа у сарадњи са надлежним органима родитељу може ускратити приступ школи;
 • родитељ може бити изабран у Савет родитеља, Школски одбор, Стручни актив за развојно планирање, Тим за безбедност ученика, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и да као активан учесник допринесе спровођењу реформе образовања, аутономији школе и безбедности ученика у школи. Од родитеља се очекује да редовно присуствује састанцима органа Школе у који је изабран;
 • родитељ у оквиру својих финансијских могућности, на бази добровољности, учествује у обезбеђењу средстава за виши стандард од утврђеног педагошког стандарда. Од родитеља се очекује да са озбиљношћу приступи акцијама прикупљања средстава по захтеву Савета родитеља, Школског одбора, Ученичког парламента или других органа школе;
 • поштује општа акта Школе.

САВЕТИ:

 • Бежање са часова само привидно решава проблем који онда постаје већи. На време завршавајте своје обавезе, а ако то нисте учинили будите довољно храбри да се суочите са проблемом. Схватићете да он и није тако велики како вам се чини.
 • Боравак у уредном и чистом окружењу свакоме више прија. Учионица и двориште биће онакви каквим их ви створите. Зато не бацајте смеће око себе и не остављајте трагове за собом...наћи ћемо вас и без њих.
 • Изненадите своје другове и сваки неспоразум решите тако што ћете ПРВИ пружити руку помирења. Волите то што смо различити. Било би досадно да смо сви исто паметни или лепи.
 • Искажите своје мишљење или незадовољство јасно и гласно, али не простачким већ бираним и уљудним речима. Тако ћете једноставно решити сваки неспоразум и са наставником и са друговима.
 • Пре него што некоме ставите примедбу, преиспитајте себе. И ви, сигурно, имате неке мане које можда не примећујете. Отклоните прво своје недостатке па онда критикујте друге.
 • Доношење комплетног прибора за рад је предуслов да се на часу осећате сигурно и опуштено.
 • Шапутање другу је само привидно знак доброг другарства. У стварности то је потцењивање његових способности да научи, подстицање његове лењости и немара и омаловажавање сопственог труда.
 • Није лако бити фин, а није ни нарочито забавно. Али једно је сигурно: БИТИ ФИН ЈЕ ВЕОМА УГОДНО И ПРИЈАТНО И ДОПРИНОСИ ДА О СЕБИ МИСЛИМО КАО О ИСТИНСКИ ЦИВИЛИЗОВАНИМ БИЋИМА.