Предмети

Општи смер – недељни и годишњи фонд часова

Назив предмета Први
разред
Други
разред
Трећи
разред
Четврти
разред
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
Српски језик и књижевност 4 148 4 140 4 144 4 128
Први страни језик – енглески 2 74 2 70 4 144 3 96
Други страни језик 2 74 2 70 2 72 2 64
Други страни језик 2 74 2 70 2 72 2 64
Латински језик 2 74 2 70 - - - -
Устав и права грађана - - - - - - 1 32
Социологија - - - - - - 2 64
Психологија - - 2 70 - - - -
Филозофија - - - - 2 72 3 96
Историја 2 74 2 70 2 72 2 64
Географија 2 74 2 70 2 72 - -
Биологија 2 74 2 70 2 72 2 64
Математика 4 148 4 140 4 144 4 128
Физика 2 74 2 70 3 108 2 64
Хемија 2 74 2 70 2 72 2 64
Рачунарство и информатика 74 вежбе 60 вежбе 30 вежбе
36 теорија
30 вежбе
32 теорија
Музичка култура 1 37 1 35 - - - -
Ликовна култура 1 37 1 35 - - - -
Физичко васпитање 2 74 2 70 2 72 2 64
Грађанско васпитање
или веронаука
1 37 1 35 1 36 1 32
УКУПНО 31 1147 31 1145 31 1146 31 1022